top of page
Žlté-šikmé-čiary-zvozná-trasa-ťaženého-d

Čo znamenajú značky na stromoch?

Výrub? Ochrana? Hranice?

24.3.2021

Už dlhšiu dobu všetci na Slovensku registrujeme, že miznú časti lesov v ktorých sme sa prechádzali, výnimočné stromy pri ktorých sme sedeli a mnohé zelené plochy, ktoré sme poznali a mali veľmi radi. 

Možno ste sa stretli s tvrdením, že výmera lesov na území Slovenska z roka na rok rastie a predstavuje 41% územia. Vo svojej podstate je to pravda. Avšak .. tiež vám to pri pohľade na naše kopce – či už na turistike, prechádzkach či z okna auta, nejak nesedí? Ako je možné, že napriek všadeprítomným vyholeným pásom lesov ich výmera – alebo tiež lesnatosť, stúpa? Poďme si spoločne dať dole ružové okuliare a pozrime sa, čo je za tým!
 

Poučka č.1: Lesnatosť územia vyjadruje percentuálny podiel lesov z celkovej výmery krajiny.

 

To je celkom prirodzené. Určite sa však zhodneme, že výsledok ovplyvní v prvom rade definícia toho, čo považujeme za les. Podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo pod pojem les spadajú aj holiny (nesprávne “holoruby”), lesné cesty, sklady dreva a prieseky. Naša legislatíva medzi lesné pozemky zaraďuje aj parcely, ktoré by sme lesom nazvali len ťažko. Tu hovoríme napríklad o holiach, elektrovodoch, kosodrevinových porastoch, neúrodných pozemkoch alebo neplodných plochách. Po bližšom vysvetlení toho, čo všetko u nás spadá pod „les“ už mnohí začnú tušiť, že nárast lesnatosti v lesníckych tabuľkách nemusí znamenať viac lesných ekosystémov. Človek pochopí, že síce sa čísla môžu zvyšovať, no skutočný stav lesov zostáva naďalej otázny.

IMG_3384.jpg

Najprv pár hlavných definícií...

Aby ste rozumeli aspoň väčšine použitých pojmov a súvislostí.

IMG_5239-001.JPG

1. Holorubný hospodársky spôsob

Ťažba sa vykonáva  systémom holorubov na výmere max. 3 ha (maloplošný holorub) resp. 5 ha (veľkoplošný holorub). Tažba sa koná za účelom získania drevnej hmoty (biomasy). Obnova porastov po ťažbe je umelá a týmto spôsobom sa vytvárajú zväčša monokultúry. Holorubný hospodársky spôsob je síce na Slovensku už obmedzený, no môže sa, bohužiaľ,  vo výnimočných prípadoch (kalamita) uplatniť takmer všade...aj v národných parkoch...

unnamed.jpg

2. Podrastový hospodársky spôsob

Pri tomto spôsobe sa vyťaží menšia plocha a ponechajú sa okolité lesy. Plocha môže taktiež vyzerať ako holorub, no má menšie rozmery a tento spôsob je šetrnejší. Ťažba sa skladá z viacerých etáp, ktoré sa uskutočňujú v rozmedzí 10 - 40 rokov (nevyťaží sa všetko naraz). Obnova vzniká vedľa materského porastu. 

IMG_20180429_120511_HDR.jpg

3. Výberkový hospodársky spôsob- ideálny

Pri výberkovom spôsobe sa z porastu vyberajú  jednotlivé stromy alebo skupiny stromov (do 0,2ha). Je najlepším a najbezpečnejším riešením pre ochranné lesy a funkčne integrované lesné hospodárstvo. Vysoká rozmanitosť (veková, výšková, druhová...) výberkového lesa je zárukou vyššej ekologickej stability, zdravotnej odolnosti voči škodcom a faktorom prostredia. Lepšie je už len pollardovanie - článok je už v príprave.

541fc44b-e230-4fab-a429-d26913025a4c.jpg

4. Hospodársky spôsob účelový

Hospodársky spôsob účelový sa vyznačuje ťažbou jednotlivých stromov alebo skupín, aby sa dosiahol stav lesného porastu, ktorý je vhodný na zabezpečenie cieľov na ktorý bol určený. Uplatňuje sa najmä v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia. Vytvárajú sa priaznivé podmienky na rast mladých drevín. Hlavným cieľom je zvýšiť ekologickú stabilitu lesa a plnenie mimoprodukčných funkcií (napr. zadržiavanie vody, čistenie ovzdušia…)

A čo je to vlastne tá ťažba?

Je to proces zahrňujúci vyznačovanie stromov určených na výrub, technologickú prípravu pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto.

Ťažba môže byť:

2894892_1200x.jpeg
Plánovaná

Úmyselná

Naplánovaná je vo veľkom časovom predstihu podľa programu starostlivosti o lesy (kedysi Lesný hospodársky plán). Je dopredu vyhľadateľná.

(plánovaná ťažba kvôli drevnej hmote)

za-hron-bez-betonu-4-.jpg
Výnimková

Mimoriadna

Uskutočňuje sa pri udelení výnimky kvôli určitej potrebe ľudí alebo ochrany majetku.

(stavba cesty, budovy, výrub kvôli stavbe protipovodňových bariér …)

tatry-kalamita-smokovce_01-clanokW.jpg
"Ochranná"

Náhodná

Je súčasťou opatrení na ochranu lesa alebo opatrení spojených s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch.

(napríklad kalamita)

Každý kúsok lesa niekto “vlastní”. Štátne lesy tvoria 53% celkovej rozlohy a neštátne lesy 47%. Medzi neštátne lesy patria: Súkromné lesy, Spoločenské lesy (urbár), Cirkevné lesy, Obecné lesy, Poľnohospodárske lesy, Súkromné rezervácie.

A keďže všetko niekto vlastní, všetko sa musí pri manipulácii aj adekvátne zaznačiť. Každá zmena v prostredí lesných porastov je sprevádzaná určitými značkami. Nájdeme pozitívne, neutrálne ale aj negatívne. 

Značenie stromov v lese

DSC02203.jpg

Červený pruh

Označuje hranice ochranného lesa. Môže byť doplnený šípkami, ktoré ukazujú hranice. V ochrannom lese by mal byť šetrnejší spôsob hospodárenia, nie vždy to platí.

medium_02.jpg

Červený štvorec 

Vymedzuje hranicu medzi vlastníkmi lesa.  (Prioritne má byť však oranžovej farby.)

Pod čiarami ktoré označujú hranice dielcov sa niekedy nachádza oranžový štvorec. Ten vymedzuje hranicu dvoch majiteľov lesa.

183314802_1594522244079333_4480846789065843653_n.jpg

Biely vodorovný pruh

Označuje hranice území v hospodárskych lesoch a lesoch osobitného určenia. Tam, kde sa hranice stretávajú, sú pod značkou vyryté šípky v smere hraníc.

183026227_1117922628709950_5255494000043277855_n.jpg

Šikmý pás

Takto sa zaznačuje plánovaná holina.  Keď sa má les vyrúbať pri (úmyselnej) ťažbe dreva holorubným spôsobom, hraničné stromy sa označia farebným šikmým pásom z vnútornej strany hranice plánovaného výrubu. 

IMG_3413.jpg

Červený pruh po celom obvode a polkruh pod ním

Označuje  hranicu rezervácie. Keď nájdete na strome nakreslený červený pruh po celom obvode, a pod ním je iba do polovice obvodu nakreslený ďalší -  ste na hranici chráneného územia/rezervácie. Rezervácia je na strane, kde polovica obvodu chýba.

Žlté-šikmé-čiary-zvozná-trasa-ťaženého-d

Žlté šikmé pásy

Vyznačujú takzvanú zvoznú, “dočasnú” trasu, kade bude zvážané drevo na dočasné skladné miesto.

Bodka - Strom určený na vyťaženie. Keď nájdete strom s farebnou bodkou na kmeni vo výške, cca 1.30m tak môžete predpokladať že na budúcej prechádzke lesom nájdete už len jeho zvyšky.
Na jednotlivý strom určený na výrub sa dávajú tiež bodky na koreňový nábeh (tesne nad zem). Vďaka tomu je možné si po vyrúbaní overiť či išlo o legálny výrub. 

Bodky sa nekreslia ak boli stromy vyrúbané holorubným spôsobom.

 

Bodka ale môže mať rôzne farby. Zákon definuje len to, že strom určený na výrub má byť označený bodkou.

P7130376_1_1.jpg

Biely kríž

Označuje hranicu kalamity. Ak vidíte na strome biely kríž, je veľká šanca že ste v lese, v ktorom bola kalamita. 

Biele kríže totižto ohraničujú plochu, na ktorej vznikne holina kvôli kalamite, škodcom alebo kvôli odstráneniu mŕtvych stromov. Ale pozor! Stromy označené s X sa nerúbu! Nechávajú sa na takzvané dožitie.

Červený-kríž.jpg

Červený kríž

 Strom sa takto označuje, keď sa robí holina kvôli stavbe určitého objektu. Napríklad stavby, ktoré majú brániť povodniam, stavby stožiarov, diaľnic, rýchlostných ciest, opatrení proti erózií a pár ďalších...

Stromy označené s X sa nerúbu!

183924093_2950522355185141_6885358626486923696_n.jpg

Zelený kríž

Označuje strom vybraný na zber semena, ktoré sa použije na vznik novej generácie. Takýto postup zaručuje veľmi kvalitný genetický materiál a vyžaduje si precízny výber perspektívneho jedica. 

Značenie v lese je veľmi potrebné pre evidenciu a fungovanie celého tohto (mierne chaotického) systému. Nikto nemôže len tak vyťažiť a odniesť si z lesa čo sa mu zachce. Napriek tomu, zákony a aj sankcie nie sú v tomto smere dokonalé, a preto musíme našim lesom pomáhať aj my. Pýtate sa ako?

My všetci, občania, máme právo na informácie a podávanie sťažností ohľadom stavu životného prostredia. Pokiaľ narazíte na výrub, ktorý sa vám nezdá legálny, skúste si o ňom vyhľadať informácie v Programe starostlivosti o lesy ( https://gis.nlcsk.org/islhp/ ). (Pripravujeme článok ako sa vyznať v PSL.) Pokiaľ tam danú lokalitu alebo výrub nenájdete, zavolajte alebo zájdite na príslušný pozemkový úrad - ten vám musí na vyžiadanie poskytnúť informácie ako napríklad plán starostlivosti o les a povolenie na ťažbu. Taktiež pokiaľ vidíte priame rúbanie stromov, vedúci výrubu musí mať pri sebe povolenie. Ak ho nemá alebo nechce poskytnúť, odporúčame zavolať políciu. Získate tak chvíľku času na overenie legálnosti daného skutku.

 

Aj takýmto spôsobom môžete pomôcť ochrániť našu slovenskú prírodu pred nelegálnym konaním a zachovať tak zelené miesta pre verejnosť, nie pre úzku skupinu ľudí, ktorá by mala z vyťaženej plochy zisk. Lebo ako sa hovorí, bez vetra sa ani lístok nepohne a pokiaľ budeme my tolerovať to, s čím vnútorne nesúhlasíme, nemôžeme očakávať, že sa to zmení.

 

V prípade, že by ste potrebovali pomoc s identifikáciou nelegálnych činností v prírode, napíšte nám.

-Denka a Danko z Očami prírody-

V článku uvádzame primárne tie najdôležitejšie lesnícke značky, ktoré vám môžu pomôcť pri odhaľovaní envirokriminality. Je ich , samozrejme, omnoho viac. Čo však iné druhy značenia v lese? Často narazíte aj na turistické, cyklistické či lyžiarske značky.

Môžete si o nich prečítať tu ↓

bit.ly/Turisticke-cyklisticke-lyziarske-znacky

logo png.png
bottom of page